سبد خرید

کالایی در سبد نیست

جدول زمانی

جدول زمانی - رنگ های سفارشی

جدول زمانی با فیلتر کردن بر اساس طبقه بندی، منوی کشویی برای فیلتر کردن، ستون های مکان های مختلف، اندازه گیری ساعت سه ماهه، ستون ساعت اول با ساعت بدون پایان، طرح بلوک رویداد نوع 1، فرمت زمان 24 ساعت، CSS سفارشی برای هدر رویداد و رویدادهای غیر قابل کلیک

پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
08:30
به پذیرش خوش آمدید
08:30
09:00
08:45
09:00
اطلاعات کلی
09:00
12:00
ثبت نام و اطلاعات عمومی
سرمایه گذاری هوشمند
09:00
12:00
نمایش

سرمایه گذاری هوشمند
نظرات
11:30
12:00
نظرات نمایشی جلسه
غذا و نوشیدنی
09:00
12:30
ورود رایگان
رابرت دانکن
09:00
10:15
کارایی
چه کسی باعث عقب ماندگی اقتصادی جهانی می شود؟
09:00
10:15
پانل با ان پرکینز
09:15
09:30
09:45
10:00
آرشیو بحران
10:00
12:00
غربالگری
10:15
جانیس واتسون
10:15
11:30
کارایی
مالیات از قیمت
10:15
11:30
پانل با رابین لاندروم
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
دانا رایت
11:30
12:45
کارایی
بررسی استاندارد طلا
11:30
13:30
پانل با رابین واتسون، کریس پروچاسکا و شاون جورج
11:45
12:00
پول به عنوان بدهی
12:00
15:00
نمایش

پول به عنوان بدهی
نظرات
14:30
15:00
نظرات نمایشی جلسه
سمپوزیوم بررسی بازار
12:00
13:15
غربالگری
12:15
12:30
منوی ناهار
12:30
16:30
منوی ناهار
12:45
الیزابت والاس
12:45
14:00
کارایی
13:00
13:15
تأثیر سرمایه گذاری
13:15
14:40
غربالگری
13:30
اطلاعات کلی
13:30
15:00
ثبت نام و اطلاعات عمومی
سمپوزیوم بزرگ داده
13:30
14:15
پانل با جاش كوالسکی
13:45
14:00
14:15
مطالعات موردی در RCT
14:15
16:15
پنل با هلنا هاوینگتون، فرانک کاسپر و جان ویلیامز
14:30
14:45
15:00
اقتصاد جهانی
15:00
17:30
نمایش

اقتصاد جهانی
نظرات
17:00
17:30
نظرات نمایشی جلسه
15:15
15:30
نولا سولارز
15:30
17:15
کارایی
چارلز چویس
15:30
16:45
کارایی
15:45
16:00
16:15
16:30
ضیافت
16:30
19:00
ضیافت کنفرانس با مراسم تعطیل سخنرانی جان ویلیامز.
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

پذیرش

 • به پذیرش خوش آمدید
  08:30 - 09:00
 • اطلاعات کلی
  09:00 - 12:00
 • اطلاعات کلی
  13:30 - 15:00
 • ضیافت
  16:30 - 19:00

طبقه 2

 • سرمایه گذاری هوشمند
  09:00 - 12:00
 • سرمایه گذاری هوشمند
  11:30 - 12:00
 • پول به عنوان بدهی
  12:00 - 15:00
 • پول به عنوان بدهی
  14:30 - 15:00
 • اقتصاد جهانی
  15:00 - 17:30
 • اقتصاد جهانی
  17:00 - 17:30

نوار خواب

 • غذا و نوشیدنی
  09:00 - 12:30
 • منوی ناهار
  12:30 - 16:30

طبقه 4

 • آرشیو بحران
  10:00 - 12:00
 • سمپوزیوم بررسی بازار
  12:00 - 13:15
 • تأثیر سرمایه گذاری
  13:15 - 14:40
 • نولا سولارز
  15:30 - 17:15

سخنرانان اتاق

 • رابرت دانکن
  09:00 - 10:15
 • جانیس واتسون
  10:15 - 11:30
 • دانا رایت
  11:30 - 12:45
 • الیزابت والاس
  12:45 - 14:00
 • چارلز چویس
  15:30 - 16:45

پردیس سبز

 • چه کسی باعث عقب ماندگی اقتصادی جهانی می شود؟
  09:00 - 10:15
 • مالیات از قیمت
  10:15 - 11:30
 • بررسی استاندارد طلا
  11:30 - 13:30
 • سمپوزیوم بزرگ داده
  13:30 - 14:15
 • مطالعات موردی در RCT
  14:15 - 16:15
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
09:00
غذا و نوشیدنی
09:00
12:30
ورود رایگان
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
منوی ناهار
12:30
16:30
منوی ناهار
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
ضیافت
16:30
19:00
ضیافت کنفرانس با مراسم تعطیل سخنرانی جان ویلیامز.
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

پذیرش

 • ضیافت
  16:30 - 19:00

نوار خواب

 • غذا و نوشیدنی
  09:00 - 12:30
 • منوی ناهار
  12:30 - 16:30
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
09:00
سرمایه گذاری هوشمند
09:00
12:00
نمایش

سرمایه گذاری هوشمند
نظرات
11:30
12:00
نظرات نمایشی جلسه
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
پول به عنوان بدهی
12:00
15:00
نمایش

پول به عنوان بدهی
نظرات
14:30
15:00
نظرات نمایشی جلسه
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
اقتصاد جهانی
15:00
17:30
نمایش

اقتصاد جهانی
نظرات
17:00
17:30
نظرات نمایشی جلسه
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

طبقه 2

 • سرمایه گذاری هوشمند
  09:00 - 12:00
 • سرمایه گذاری هوشمند
  11:30 - 12:00
 • پول به عنوان بدهی
  12:00 - 15:00
 • پول به عنوان بدهی
  14:30 - 15:00
 • اقتصاد جهانی
  15:00 - 17:30
 • اقتصاد جهانی
  17:00 - 17:30
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
09:00
چه کسی باعث عقب ماندگی اقتصادی جهانی می شود؟
09:00
10:15
پانل با ان پرکینز
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
مالیات از قیمت
10:15
11:30
پانل با رابین لاندروم
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
بررسی استاندارد طلا
11:30
13:30
پانل با رابین واتسون، کریس پروچاسکا و شاون جورج
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
سمپوزیوم بزرگ داده
13:30
14:15
پانل با جاش كوالسکی
13:45
14:00
14:15
مطالعات موردی در RCT
14:15
16:15
پنل با هلنا هاوینگتون، فرانک کاسپر و جان ویلیامز
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00

پردیس سبز

 • چه کسی باعث عقب ماندگی اقتصادی جهانی می شود؟
  09:00 - 10:15
 • مالیات از قیمت
  10:15 - 11:30
 • بررسی استاندارد طلا
  11:30 - 13:30
 • سمپوزیوم بزرگ داده
  13:30 - 14:15
 • مطالعات موردی در RCT
  14:15 - 16:15
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
09:00
رابرت دانکن
09:00
10:15
کارایی
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
جانیس واتسون
10:15
11:30
کارایی
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
دانا رایت
11:30
12:45
کارایی
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
الیزابت والاس
12:45
14:00
کارایی
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
نولا سولارز
15:30
17:15
کارایی
چارلز چویس
15:30
16:45
کارایی
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00

طبقه 4

 • نولا سولارز
  15:30 - 17:15

سخنرانان اتاق

 • رابرت دانکن
  09:00 - 10:15
 • جانیس واتسون
  10:15 - 11:30
 • دانا رایت
  11:30 - 12:45
 • الیزابت والاس
  12:45 - 14:00
 • چارلز چویس
  15:30 - 16:45
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
08:30
به پذیرش خوش آمدید
08:30
09:00
08:45
09:00
اطلاعات کلی
09:00
12:00
ثبت نام و اطلاعات عمومی
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
اطلاعات کلی
13:30
15:00
ثبت نام و اطلاعات عمومی
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45

پذیرش

 • به پذیرش خوش آمدید
  08:30 - 09:00
 • اطلاعات کلی
  09:00 - 12:00
 • اطلاعات کلی
  13:30 - 15:00
پذیرش طبقه 2 نوار خواب طبقه 4 سخنرانان اتاق پردیس سبز
10:00
آرشیو بحران
10:00
12:00
غربالگری
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
سمپوزیوم بررسی بازار
12:00
13:15
غربالگری
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
تأثیر سرمایه گذاری
13:15
14:40
غربالگری
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

طبقه 4

 • آرشیو بحران
  10:00 - 12:00
 • سمپوزیوم بررسی بازار
  12:00 - 13:15
 • تأثیر سرمایه گذاری
  13:15 - 14:40
No events available!

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail