سبد خرید

کالایی در سبد نیست

جدول زمانی

جدول زمانی - فیلتر بر اساس مجموعه

جدول زمانی با فیلتر کردن بر اساس طبقه بندی، منوی کشویی برای فیلتر کردن، ستون ها مکان های مختلف، اندازه گیری نیم ساعت، ستون اول ساعت پنهان، طرح بلوک رویداد نوع 4 با هیچ ساعت پایانی، فرمت 24 ساعته، فونت مختلف برای جدول، CSS سفارشی برای ساعت رویداد و رویدادهای غیر قابل کلیک.

سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
ارکستر بزرگ
کنسرت
09:00
بلیط 50 دلاری
190 دقیقه.

با مهمان ویژه کوین نومن و مارکوس اسمیت.
فقط عاشقان
کمدی
09:00
ورود رایگان
102 دقیقه.
در ماه
اکشن
09:00
ورود رایگان
105 دقیقه.
کاپیتان افسانه
اکشن
09:00
ورود رایگان
100 دقیقه.
افراد بزرگ
کنسرت
09:00
ورودی 60 دلار
210 دقیقه.

زیر 16 ساله همراه یک بزرگسال است.
خلیج دزد دریایی
انیمیشن
11:00
ورود رایگان
85دقیقه.
پیدا کردن دینو
انیمیشن
11:00
ورودی رایگان
86 دقیقه.
کارناوال
ترسناک
11:00
ورودی دلار 10
86 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
کلانشهر
کنسرت
12:30
بلیط 50 دلار
240 دقیقه.

با مهمان ویژه کوین نومن و مارکوس اسمیت.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
فقط عاشقان
کمدی
14:00
ورود رایگان
102 دقیقه.
شب بی پایان
دلهره آور
14:00
ورود رایگان
130 دقیقه.
بازمانده زمستان
خاطره انگیز
14:00
دلار 10 ورودی
135 دقیقه
خرابکاری
ترسناک
14:00
ورودی رایگان
142 دقیقه.
خرابکاری
ترسناک
16:00
ورودی رایگان
86 دقیقه.
افراد بزرگ
کنسرت
16:30
ورودی 60 دلار
210 دقیقه.

زیر 16 ساله همراه یک بزرگسال است.
باران نوامبر
دلهوره اور
16:30
2000 تومان ورودی
120 دقیقه.
کارناوال
ترسناک
16:30
ورودی دلار 10
86 دقیقه.
پیدا کردن دینو
انیمیشن
16:30
ورودی رایگان
86 دقیقه.
کاپیتان افسانه
اکشن
18:30
ورود رایگان
100 دقیقه.

سینمای خلیج پلازا

 • ارکستر بزرگ
  09:00 - 12:10
 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00
 • فقط عاشقان
  14:00 - 15:42
 • خرابکاری
  16:00 - 18:22
 • کاپیتان افسانه
  18:30 - 20:10

سینمای لیکودو

 • فقط عاشقان
  09:00 - 10:42
 • خلیج دزد دریایی
  11:00 - 12:25
 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00
 • شب بی پایان
  14:00 - 16:10
 • افراد بزرگ
  16:30 - 20:00

تئاتر شمال پارک

 • در ماه
  09:00 - 10:45
 • پیدا کردن دینو
  11:00 - 12:26
 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00
 • بازمانده زمستان
  14:00 - 16:15
 • باران نوامبر
  16:30 - 18:30

هنر قدیمی کاپیتول

 • کاپیتان افسانه
  09:00 - 10:40
 • کارناوال
  11:00 - 12:26
 • کلانشهر
  12:30 - 16:30
 • کارناوال
  16:30 - 17:56

سالن موسیقی

 • افراد بزرگ
  09:00 - 12:30
 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00
 • خرابکاری
  14:00 - 16:22
 • پیدا کردن دینو
  16:30 - 17:56
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
در ماه
اکشن
09:00
ورود رایگان
105 دقیقه.
کاپیتان افسانه
اکشن
09:00
ورود رایگان
100 دقیقه.
بازمانده زمستان
خاطره انگیز
14:00
دلار 10 ورودی
135 دقیقه
کاپیتان افسانه
اکشن
18:30
ورود رایگان
100 دقیقه.

سینمای خلیج پلازا

 • کاپیتان افسانه
  18:30 - 20:10

تئاتر شمال پارک

 • در ماه
  09:00 - 10:45
 • بازمانده زمستان
  14:00 - 16:15

هنر قدیمی کاپیتول

 • کاپیتان افسانه
  09:00 - 10:40
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
خلیج دزد دریایی
انیمیشن
11:00
ورود رایگان
85دقیقه.
پیدا کردن دینو
انیمیشن
11:00
ورودی رایگان
86 دقیقه.
پیدا کردن دینو
انیمیشن
16:30
ورودی رایگان
86 دقیقه.

سینمای لیکودو

 • خلیج دزد دریایی
  11:00 - 12:25

تئاتر شمال پارک

 • پیدا کردن دینو
  11:00 - 12:26

سالن موسیقی

 • پیدا کردن دینو
  16:30 - 17:56
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.
زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
پذیرایی
12:30
بدون ورودی
90 دقیقه.

سینمای خلیج پلازا

 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00

سینمای لیکودو

 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00

تئاتر شمال پارک

 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00

سالن موسیقی

 • زمان استراحت برای نوشیدن قهوه
  12:30 - 14:00
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
فقط عاشقان
کمدی
09:00
ورود رایگان
102 دقیقه.
فقط عاشقان
کمدی
14:00
ورود رایگان
102 دقیقه.

سینمای خلیج پلازا

 • فقط عاشقان
  14:00 - 15:42

سینمای لیکودو

 • فقط عاشقان
  09:00 - 10:42
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
ارکستر بزرگ
کنسرت
09:00
بلیط 50 دلاری
190 دقیقه.

با مهمان ویژه کوین نومن و مارکوس اسمیت.
افراد بزرگ
کنسرت
09:00
ورودی 60 دلار
210 دقیقه.

زیر 16 ساله همراه یک بزرگسال است.
کلانشهر
کنسرت
12:30
بلیط 50 دلار
240 دقیقه.

با مهمان ویژه کوین نومن و مارکوس اسمیت.
افراد بزرگ
کنسرت
16:30
ورودی 60 دلار
210 دقیقه.

زیر 16 ساله همراه یک بزرگسال است.

سینمای خلیج پلازا

 • ارکستر بزرگ
  09:00 - 12:10

سینمای لیکودو

 • افراد بزرگ
  16:30 - 20:00

هنر قدیمی کاپیتول

 • کلانشهر
  12:30 - 16:30

سالن موسیقی

 • افراد بزرگ
  09:00 - 12:30
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
کارناوال
ترسناک
11:00
ورودی دلار 10
86 دقیقه.
خرابکاری
ترسناک
14:00
ورودی رایگان
142 دقیقه.
خرابکاری
ترسناک
16:00
ورودی رایگان
86 دقیقه.
کارناوال
ترسناک
16:30
ورودی دلار 10
86 دقیقه.

سینمای خلیج پلازا

 • خرابکاری
  16:00 - 18:22

هنر قدیمی کاپیتول

 • کارناوال
  11:00 - 12:26
 • کارناوال
  16:30 - 17:56

سالن موسیقی

 • خرابکاری
  14:00 - 16:22
سینمای خلیج پلازا سینمای لیکودو تئاتر شمال پارک هنر قدیمی کاپیتول سالن موسیقی
شب بی پایان
دلهره آور
14:00
ورود رایگان
130 دقیقه.
باران نوامبر
دلهوره اور
16:30
2000 تومان ورودی
120 دقیقه.

سینمای لیکودو

 • شب بی پایان
  14:00 - 16:10

تئاتر شمال پارک

 • باران نوامبر
  16:30 - 18:30
No events available!

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail